Doświadczenie zawodowe

Praca etatowa:

01.04.15 – 31.08.2016  Starostwo Powiatowe w Kutnie jako Główny Specjalista ds. pozyskiwania środków zewnętrznych – kierownik projektu „Żyjesz dla siebie i innych – zadbaj o zdrowie”.

10.02.14 – 30.04.2015 Komenda Wojewódzka Ochotniczych Hufców Pracy w Łodzi Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Skierniewicach jako:

– Lider Klubu Pracy w okresie od 10.02.2014 do 30.06.2014;

– Specjalista ds. rozwoju zawodowego w okresie od 01.07.2014 do 30.04.2015.

01.07.13 – 30.09.2013 Centrum Inicjatyw Rozwoju Regionalnego w Skierniewicach jako Kierownik Projektu PO KL 6.1.1 „Nowe perspektywy – Kobieta na rynku pracy”.

Od 03.06.2013„Międzynarodowe Centrum Rozwoju Spółdzielnia Socjalna” jako Prezes Zarządu (funkcja społeczna).

01.02.12 – 30.06.2013 Centrum Inicjatyw Rozwoju Regionalnego w Skierniewicach jako Kierownik Projektu PO KL 8.1.1 „Kuźnia Kadr – podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób pracujących z terenu powiatów kutnowskiego i łęczyckiego”.

01.10.10 – 31.12.2011 WYG International Sp. z o.o. w Warszawie jako:

-Zarządzający projektem / Kierownik Projektu PO KL 7.2.1 „Aktywni pięćdziesięcioletni – aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 50 r. ż.”.

-Doradca ds. karier osób niepełnosprawnych w projekcie PO KL 7.2.1 „Lepsze perspektywy – aktywizacja osób niepełnosprawnych”.

03.03.10 – 30.04.2010 O.K. Centrum Języków Obcych sp. z o.o. w Lublinie biuro w Łodzi na stanowisku Koordynator Projektu PO KL 8.1.1 „Kwalifikacje na sprzedaż”.

04.01.10 – 26.02.2010  Stowarzyszenie B-4 w Rzeszowie, biuro w Łodzi na stanowisku Koordynator projektu „Jestem aktywna!” w ramach PO KL 7.2.1.

02.07.09 – 07.11.2009  Fundacja Pomocy Dzieciom „Kolorowy Świat” w Łodzi na stanowisku Koordynator ds. Rozwoju.

01.06.08 – 31.05.2009 Regionalna Izba Gospodarcza w Kutnie – Kierownik Projektu PO KL 7.2.1 „Pozwól Sobie Pomóc”.

01.02.08 – 31.03.2008 ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku sp. z o.o. w Kutnie – Asystent Regionalny AKADEMIA BUDOWNICTWA w ramach SPO – RZL, działanie 2.3.

15.10.07 – 31.03.2008 Regionalna Izba Gospodarcza w Kutnie – Specjalista ds. szkoleń dla przedsiębiorców i praktycznej nauki zawodu.

17.09.01 – 31.05.2007 Komenda Wojewódzka Ochotniczych Hufców Pracy w Łodzi -Doradca Zawodowy w Młodzieżowym Centrum Kariery; Doradca Zawodowy – stażysta; Specjalista Doradca Zawodowy; Inspektor Młodzieżowego Biura Pracy.

Praca dodatkowa (umowy zlecenia i umowy o dzieło):

Grudzień 2016 – styczeń 2017  Umowa zlecenie z firmą European Concept Consulting Spółka z o. o. na przeprowadzenie grupowych zajęć aktywizujących z przedsiębiorczości oraz indywidualnych konsultacji w zakresie przygotowania biznesplanów dla uczestników projektu „Łodzianie na start”

23.11.16 – 15.12.2016 Umowa zlecenie z Europejskim Towarzystwem Inicjatyw Obywatelskich na oceny 22 biznesplanów uczestników projektu „Własny biznes szansą na lepszą przyszłość”.

16.11.16 – 31.12.2016 Umowa z firmą Signa Sp. z o. o. na przeprowadzenie pośrednictwa pracy w dla 23 uczestników projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w województwie łódzkim”

02.11.16 – 02.12.2016 Umowa zlecenie z Europejskim Towarzystwem Inicjatyw Obywatelskich na przeprowadzenie indywidualnego wsparcia szkoleniowo – instruktażowego w zakresie pomocy w stworzeniu biznesplanów uczestnikom projektu „Własny biznes szansą na lepszą przyszłość” w wymiarze 88 godzin.

Od 01.11.2016 Umowa zlecenie na organizację działalności Niepublicznego Przedszkola Maluchowo w Kutnie z wyłączeniem nadzoru pedagogicznego.

28.10.16 – 31.12.2016 Umowa o dzieło z Centrum Samorządności i Regionalizmu w Skierniewicach polegające na zrekrutowaniu 70 uczestników projektu „Nowa droga do kariery”.

20.10.16  – 30.11.2016 Umowa o dzieło z firmą Eurodoradztwo sp. z o.o. polegające na zrekrutowaniu 50 uczestników projektu „MŁODZI – WYKWALIFIKOWANI – ZAKTYWIZOWANI”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

20.09.16 – 30.11.2016 Umowa o dzieło z firmą Eurodoradztwo sp. z o.o. polegające na zorganizowaniu staży zawodowych dla 45 uczestników projektu „MŁODZI – WYKWALIFIKOWANI – ZAKTYWIZOWANI”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

15.09.16 – 30.11.2016 Umowa o dzieło z Fundacją „Fundusz Współpracy” na przygotowanie analizy dokumentów oraz diagnozy sytuacji w zakresie analizy programów i projektów skierowanych do osób młodych oraz oczekiwań pracodawców jako części składowej raportu, przygotowanie materiałów do wstępnej rekomendacji dla instytucji rynku pracy oraz udzielenie porad eksperckich.

09.09.16 – 28.02.2017 Umowa zlecenie Meridium – Instytut Szkoleniowo – Badawczy na realizację zajęć z zakresu indywidualnego kompleksowego pośrednictwa pracy ukierunkowanego na wybór zawodu zgodnego z posiadanymi kwalifikacjami i kompetencjami dla 80 uczestników (łącznie 640 godzin) projektu „Aktywizacja młodych z grupy NEET w woj. Łódzkim z wykorzystaniem założeń innowacyjnej metody Story Cheeing”.

01.07.16 – 11.11.2016 Umowa zlecenie TAG – CONSULTING MARTA MACIEJAK-TOMCZYK na realizację indywidualnego doradztwa zawodowego dla uczestników projektu „Młodzi zawodowcy”.

12.04.16 – 10.05.2016 Umowa zlecenie Fundacja Fuga Mundi Indywidualne spotkania z zakresu poradnictwa zawodowego dla uczestników projektu „Łódzkie bez ograniczeń” – 136 godzin.

02.05.16 – 31.102016  Umowa zlecenie Fundacja Fuga Mundi Indywidualne spotkania z zakresu pośrednictwa pracy dla uczestników projektu „Łódzkie bez ograniczeń” – 204 godziny.

11.04.15 – 19.04.2015 Umowa zlecenie Navigator International Sp. z o.o. w Warszawie na przeprowadzenie dla wskazanych Uczestników Projektu „Nowe kwalifikacje, praca w nowym zawodzie”, Pośrednictwa Pracy (PO KL 8.1.2).

01.02.15 – 30.06.2015 Umowa zlecenie z Centrum Rozwoju Ekonomiczno-Społecznego ul. Grzecznarowskiego 2, pok 803a, 26-600 Radom na przeprowadzenie zajęć Pośrednictwa Pracy dla 4 grup po 10 godzin w ramach projektu PO KL.

11.09.14 – 31.03.2015 Umowa zlecenie z ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku sp. z o.o. w Kutnie na świadczenie usług związanych z promocją oraz rekrutacją w ramach projektu Śląska Akademia Budownictwa Pasywnego PO KL 8.1.1.

22.02.14 – 27.02.2014 Umowa o dzieło z Fundacją Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości z siedzibą w Poznaniu na: – przygotowanie narzędzia badawczego do przeprowadzenia Testu Kompetencyjnego dla kandydatów do udziału w projekcie „Dotacja na dobry początek”;  – przeprowadzenie Testów Kompetencyjnych z 57 kandydatami do udziału w projekcie. (PO KL 6.2).

21.01.14 – 22.01.2014 Umowa o dzieło z Fundacją Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości z siedzibą w Poznaniu na: – przygotowanie narzędzia badawczego do przeprowadzenia Testu Kompetencyjnego dla kandydatów do udziału w projekcie „Dotacja na dobry początek”;  – przeprowadzenie Testów Kompetencyjnych z 26 kandydatami do udziału w projekcie. (PO KL 6.2).

15.01.14 – 17.01.2014 Umowa zlecenie ze  Stowarzyszeniem  „Wolna  Przedsiębiorczość”  Oddział Terenowy w Gdańsku na świadczenie usług: asystenta osób niepełnosprawnych w trakcie 3 dniowych wyjazdowych szkoleń pn. „Warsztaty Poszukiwania Pracy”.

04.11.13 – 30.09.2014 Umowa zlecenie z Centrum Inicjatyw Rozwoju Regionalnego na prowadzenie indywidualnych rekrutacyjnych rozmów doradczych w biurze projektu lub innym miejscu wskazanym przez Realizatora Projektu: weryfikacja dokumentacji rekrutacyjnej, weryfikacja przydatności oferty projektu do potrzeb danej osoby, badanie gotowości do zmian dla Uczestników projektu PO KL „Nowe Kompetencje – Nowe Perspektywy”.

02.11.13 – 31.12.2014 Umowa zlecenie  ze  Stowarzyszeniem  „Wolna  Przedsiębiorczość”  Oddział Terenowy w Gdańsku na świadczenie usług: Motywowanie do udziału w projekcie i do poszukiwania pracy, Analizę lokalnego rynku pracy z perspektywy osoby niepełnosprawnej, Poszukiwanie ofert pracy (min. 3 oferty dla 1 uczestnika), Inicjowanie kontaktów z pracodawcami, Towarzyszenie osobom niepełnosprawnym w rozmowach kwalifikacyjnych oraz w pierwszych tygodniach stażu/praktyk, Monitoring odbywanego przez uczestnika stażu dla Uczestników projektu PO KL „Nowe Kompetencje – Nowe Perspektywy”.

29.07.13 – 30.09.2013 Umowa zlecenie z WYG International Sp. z o. o w Warszawie na świadczenie usług doradztwa zawodowego obejmującego: Analizę potrzeb pracownika; Badanie potencjału i deficytów zawodowych uczestnika pilotażu, Opracowanie Indywidualnego Programu Rozwoju Zawodowego – dla osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, kierowanych do udziału w projekcie pilotażowym „Partnerstwo dla Pracy” przez Dyrektora urzędu Pracy m.st. Warszawy.

08.07.13 – 26.07.2013 Umowa zlecenie z Centrum Inicjatyw Rozwoju Regionalnego – przeprowadzenie Indywidualnego Doradztwa Zawodowego dla 7 uczestników projektu „Telepraca szansą na aktywizację zawodową osób wspieranych przez Fundację Nauki i Wychowania” r. POKL.07.02.01-14-148/12.

02.04.13 – 10.04.2013 Umowa o dzieło z Centrum Inicjatyw Rozwoju Regionalnego – opracowanie autorskiej pracy na potrzeby cyklu szkoleniowego pod nazwą „ABC Przedsiębiorczości” w aspekcie równości szans i płci oraz przeprowadzenie zajęć podnoszących kwalifikacje zawodowe Uczestników projektu PO KL „Moja szansa”.

12.10.12 – 31.03.2014 Umowa zlecenie z Mazowiecką Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie – wykonywanie czynności polegających na koordynacji regionalnej praktyk zawodowych dla uczestników projektu „Programy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli zawodów branży motoryzacyjnej” PO KL 3.4.3.

25.09.12 – 29.09.2012 Umowa o dzieło z firmą „edu – projekt” Radosław Krokocki w Skierniewicach na realizację indywidualnych spotkań doradztwa typu follow – up mające na celu dostarczenia opinii uczestnika o udziale w projekcie w którym uczestniczył dla Beneficjentów Projektu PO KL „Każdy pracownik jest ważny – podnoszenie kompetencji pracowników o niskich kwalifikacjach”.

10.09.12 – 25.09.2012 Umowa  zlecenie  na  przygotowanie  i  przeprowadzenie  indywidualnych konsultacji  z  zakresu  doradztwa  zawodowego  dla  6  uczestników  projektu POKL 7.1.1  „Otwórz się na siebie” MOPS  w  Kutnie.

07.08.12 – 21.08.2012 Umowa o dzieło z firmą „edu – projekt” Radosław Krokocki w Skierniewicach na realizację indywidualnych spotkań doradztwa typu follow up mającego na celu dostarczenia opinii uczestnika o udziale w projekcie w którym uczestniczył dla Beneficjentów Projektu 2.1.3 PO KL realizowanego pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Każdy pracownik jest ważny – podnoszenie kompetencji pracowników o niskich kwalifikacjach” Komponent 1.

18.06.12 – 24.06.2012 Umowa zlecenie na pomoc przy organizacji szkoleń realizowanych na terenie woj. łódzkiego – Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” w Gdańsku.

02.04.12 – 30.06.2012 Umowa zlecenie na przygotowanie i przeprowadzenie indywidualnych konsultacji z zakresu doradztwa zawodowego dla 15 uczestników projektu POKL 7.1.1  „Otwórz się na siebie” MOPS w Kutnie.

09.03.12 – 30.03.2012 Umowy o dzieło z Mazowiecką Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie, na opracowanie programu doskonalenia zawodowego nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu wraz z planem praktyk w zawodach: Piekarz, Cukiernik. Projekt „Czas na nas – praktyki dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodów” PO KL 3.4.3.

08.03.12 – 06.12.2012 Umowa zlecenie z firmą WYG International Sp. z o.o. w Warszawie w projekcie PO KL 8.1.2 „PROGRES – program wsparcia procesów restrukturyzacji i adaptacji gospodarki w województwie łódzkim”, na: – pozyskiwanie ofert pracy dla beneficjentów projektu; – motywowanie beneficjentów do udziału w projekcie i do poszukiwania pracy; – analizowanie lokalnego rynku pracy z perspektywy beneficjentów; – nadzór merytoryczny nad prowadzonymi badaniami CATI.

21.02.12 – 12.10.2012 Umowa zlecenie z firmą WYG Consulting w Warszawie na świadczenie usług polegających na przeprowadzeniu indywidualnego doradztwa zawodowego oraz doradztwa typu follow – up dla Beneficjentów Projektu 2.1.3 PO KL realizowanego pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Każdy pracownik jest ważny – podnoszenie kompetencji pracowników o niskich kwalifikacjach” Komponent 1.

01.02.12 – 06.12.2012 Umowy zlecenia z firmą WYG International Sp. z o.o. w Warszawie w projekcie PO KL 8.1.2 „PROGRES – program wsparcia procesów restrukturyzacji i adaptacji gospodarki w województwie łódzkim”, na: – przeprowadzenie indywidualnych konsultacji doradztwa zawodowego w zakresie diagnozy potrzeb szkoleniowych, związanej z procesem rekrutacji / selekcji Uczestnika do projektu, celem budowy nowej ścieżki zawodowej Uczestnika w firmie / u obecnego pracodawcy; – przeprowadzenie indywidualnych konsultacji z zakresu doradztwa zawodowego.

02.01.12 – 06.12.2012 Umowa zlecenie z firmą WYG Consulting w Warszawie na świadczenie usług polegających na pomocy przy organizacji szkoleń i doradztw realizowanych przez Zleceniodawcę na terenie województwa łódzkiego oraz za prace związane z pozyskiwaniem nowych i utrzymaniem dotychczasowych partnerów lokalnych Zleceniodawcy (instytucje szkoleniowe, publiczne służby zatrudnienia, organizacje pozarządowe itp.).

13.07.11 – 16.07.2011 Umowa zlecenie z Centrum Inicjatyw Rozwoju Regionalnego w Skierniewicach, na przeprowadzenie Grupowych zajęć pt. „Trening Aktywnego Poszukiwania Pracy” w ramach projektu PO KL „Nowe szanse zawodowe dla środowisk rolniczych dorzecza Warty i Bzury”.

30.04.11 – 26.05.2011 Umowa o dzieło na opracowanie materiałów na doradztwo zawodowe oraz umowa zlecenie na przeprowadzenie zajęć z grupowego doradztwa zawodowego dla uczestników projektu na potrzebę realizacji projektu „Z ciągnika na koparkę – nowy zawód dla rolnika” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez firmę EKO-WILANÓW A.J. Kowalczyk Spółka komandytowa, z siedzibą w Warszawie.

11.04.11 – 30.10.2011 Ośrodek Szkolenia Kierowców Jerzy Wódka w Kutnie – umowa zlecenie Koordynator Projektu „Mobilni Niepełnosprawni” w ramach PO KL 8.1.1.

18.02.11 – 20.02.2011 Fundacja i Średnich Przedsiębiorstw w Warszawie – umowa zlecenie na wykonanie pracy z zakresu konsultacji dokumentów składanych w ramach II naboru wniosków o jednorazową dotację inwestycyjną oraz pomostową uczestników projektu PO KL 6.2 „Własna firma – sukces bez tajemnic – BIS”.

20.01.11 – 28.01.2011 Fundacja Euro – Most z siedzibą w Warszawie – umowa o dzieło – doradztwo zawodowe zgodnie z wytycznymi działania 6.2 PO KL dla 9 osób w wymiarze 10 godzin / osobę, w miejscowości Sadek k. Szydłowca, woj. mazowieckie.

02.01.11 – 03.08.2011 Eurodoradztwo Katarzyna Sokolnicka w Warszawie, umowa zlecenie do wykonania prac: – usługi doradcze związane ze sprawozdawczością i rozliczeniem projektu, tj. przygotowanie zgodnie z harmonogramem płatności wniosków o płatność, – usługi związane z ewaluacją projektu: opracowanie narzędzi ewaluacyjnych oraz prowadzenie bieżącej ewaluacji projektu na podstawie subiektywnych opinii uczestników wyrażonych w ankietach / wstępnej – przed szkoleniem i końcowej – po szkoleniu, obrazującej zmianę stanu bazowego w ramach projektu PO KL „Edukacja na rzecz bezpieczeństwa i skuteczna komunikacja nauczyciel – uczeń”.

01.06.10 – 30.04.2011 Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Warszawie – Wykonanie prac z zakresu Mentora, przy realizacji projektu PO KL 6.2 „Własna firma – sukces bez tajemnic – BIS”.

19.08.10 – 25.11.2010  Umowy o dzieło z firmą PHU APUS Robert Meller z siedzibą w Częstochowie na:

-Stworzenie programu Indywidualnego Doradztwa Zawodowego; opracowanie na podstawie programu Indywidualnego Planu Działania oraz opinii referencyjnej dotyczącej szkoleń dla 29 uczestników –  usamodzielniani wychowankowie placówek opiekuńczo – wychowawczych, rodzin zastępczych i innych placówek wychowawczych powiatu sieradzkiego.

-Stworzenie oraz opracowanie indywidualnej ścieżki zawodowej dla uczestników warsztatów „Droga do kariery” w Sieradzu.

03.08.10 – 12.08.2010 Instytut Organizacji Przedsiębiorczości i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie – przygotowanie autorskiego programu obejmującego w szczególności program grupowego indywidualnego doradztwa biznesowego oraz przeprowadzenie wg programu autorskiego indywidualnych rozmów w zakresie doradztwa biznesowego dla BO projektu PO KL 6.2 „Zostań Kobietą Sukcesu” w Łodzi.

05.07.10 – 30.09.2010 Łódzka Wojewódzka Komenda OHP w Łodzi – Przeprowadzenie 60 godzin zajęć dla dwóch grup młodzieżowych w zakresie przedsiębiorczości oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej, stanowiących element realizacji projektu „Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój edycja III” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I, Poddziałanie 1.3.3.

27.06.2010 oraz 08.12.2010 Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Warszawie – Prowadzenie doradztwa grupowego dla uczestników projektu PO KL 6.2 „Własna firma – sukces bez tajemnic – BIS”.

15.06.10 – 23.06.2010 American – Systems Sp. z o.o. w Kutnie – Przeprowadzenie 15 godzin szkoleniowych Pt. „Tworzenie projektów PO KL, z uwzględnieniem inicjatyw oddolnych” w ramach projektu dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Partnerstwo Siłą Powiatu II” w Bytowie.

10.06.10 – 30.11.2010 TRANER Jacek Fijałkowski z siedzibą w Mszczonowie – Przeprowadzenie Indywidualnych Porad i Doradztwa Zawodowego z 90 Beneficjentami Ostatecznymi w łącznym wymiarze 180 godzin w ramach projektu „Nowe kwalifikacje po 45 – ce” (Etap I) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, priorytet VIII, działanie 8.1, poddziałanie 8.1.1.

10.06.10 – 29.11.2010 Umowy o dzieło na opracowanie materiałów na doradztwo zawodowe i warsztaty interpersonalne oraz umowy zlecenie na przeprowadzenie zajęć z grupowego doradztwa zawodowego oraz warsztatów interpersonalnych dla uczestników projektu na potrzebę realizacji projektu „Operator wózka widłowego – szkolenie dla osób odchodzących z rolnictwa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Fundację Euro – Most, z siedzibą w Warszawie.

18.05.10 – 11.12.2010 Umowy o dzieło na opracowanie materiałów na doradztwo zawodowe oraz umowy zlecenie na przeprowadzenie zajęć z grupowego doradztwa zawodowego dla uczestników projektu na potrzebę realizacji projektu „Zawód kierowca – szkolenie dla osób odchodzących z rolnictwa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez firmę EKO-WILANÓW A.J. Kowalczyk Spółka komandytowa, z siedzibą w Warszawie.

07.04.10 – 18.06.2010  Umowa o dzieło: samodzielne opracowanie i zrealizowanie cyklu zajęć w ramach Indywidualnych Planów Działań dla uczestników projektu PO KL 6.1.1 „Wysoko wykwalifikowani pracownicy powiatu kutnowskiego” realizowanego przez Centrum Edukacji ATUT WSCHÓD s.c. Brzozów.

01.02.10 – 18.06.2010 Umowa zlecenie na świadczenie usług: indywidualnych konsultacji rekrutacyjnych dla osób zgłaszających chęć uczestnictwa w projekcie; indywidualne zajęcia aktywizujące z doradztwa zawodowego dla uczestników projektu; przeprowadzenie 2 spotkań edukacyjnych ze specjalistami dla mieszkańców środowisk wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym miasta Kutno z zakresu doradztwa zawodowego w ramach projektu PO KL 7.1.1 „Otwórz się na siebie” MOPS w Kutnie.

28.01.10 – 01.06.2010 Umowa zlecenie na świadczenie usług oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach PO KL 2007 – 2013 dla Priorytetu VIII Regionalne kadry Gospodarki w ramach powoływanych KOP jako Zleceniobiorca – Ekspert woj. łódzkie.

21.12.09 – 31.12.2009 Stowarzyszenie B-4 w Rzeszowie, biuro w Łodzi – Specjalista ds. realizacji projektów.

23.05.09 – 31.10.2009 TRANER Jacek Fijałkowski z siedzibą w Mszczonowie – Przeprowadzenie Indywidualnych Porad i Doradztwa Zawodowego z 90 Beneficjentami Ostatecznymi w łącznym wymiarze 180 godzin w ramach projektu „Horyzont Zawodowy” (Etap I) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, priorytet VIII, działanie 8.1, poddziałanie 8.1.1.

20.04.09 – 31.05.2009 Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. w Kutnie – Doradztwo indywidualne uczestników projektu POKL 6.2 „Mam pomysł na biznes” z zakresu: – Fundusze UE na rozwój przedsiębiorstwa; – Przygotowanie dokumentacji do projektu 6.2 PO KL.

08.04.09 – wrzesień 2009 Członek Komisji Oceny Projektów dla poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – ze względu na funkcję Asesora.

27.01.09 – 08.06.2009  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie jako Doradca Zawodowy w projekcie POKL 7.1.1 „Otwórz Się Na Siebie”.

12.01.09 – 31.03.2009 WYG International Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – Rekrutacja uczestników szkoleń w ramach projektu „Aktywność z komputerem – integracja zawodowa osób niepełnosprawnych” PO KL.07.02.01-10-048/08, Indywidualne Konsultacje z Doradztwa Zawodowego dla Beneficjentów Ostatecznych projektu.

18.08.08 – 31.12.2008 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie – Specjalista ds. promocji, monitoringu i realizacji szkoleń zawodowych i spotkań ze specjalistami w Projekcie PO KL 7.1.1 „Otwórz Się Na Siebie”.

07.09.06 – 30.06.2007  ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku sp. z o.o. w Kutnie – przygotowanie i przeprowadzenie 25 cykli szkoleń jednodniowych; Ekspert ds. pracy z osobami uzależnionymi; przeprowadzenie czterech wykładów w ramach projektów współfinansowanych przez EFS (temat zajęć „Znaczenie poradnictwa zawodowego w obsłudze osób z grup szczególnego ryzyka”).